Dôchodok

Dôchodok

Označuje sa tak pravidelný príjem občana alebo životná situácia.

Najčastejšie poznáme starobný dôchodok, predčasný starobný, ale aj invalidný, vdovský alebo vdovecký, sirotský a niektoré profesie majú nárok aj na výsluhový dôchodok. Dôchodky sa vyplácajú zo štyroch pilierov, poistenia, sporenia či ako dôchodkové dávky na základe zákonov a platných tabuliek pre daný rok. Hlavne, aby boli.

A životná situácia? Dôchodok je čas, keď už nepracujete a chodia vám pravidelne mesačne peniaze. Upozornenie – dôchodok si nezamieňajte so starobou!

Dôchodkový vek

Na Slovensku sa stanovuje dôchodkový vek všetkým občanom zákonom. Skorej môžu ísť do dôchodku ženy či muži, ktorí vychovali jedno či viacej detí, a ľudia vo výkone zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii. Presný deň odchodu do dôchodku sa určuje podľa dátumu narodenia.

Ak ste sa narodili v roku 1958 a ste bezdetný či bezdetná, dôchodkový vek dosiahnete v 62 rokoch a 8 mesiacoch. Čo ďalší ročník, to dva mesiace práce navyše. Ročník 1960 pôjde do dôchodku v 63 rokoch, 1966 od 64 rokov.

Každý rok vám všetko vysvetlí presná tabuľka pravidelne aktualizovaná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Priemerný dôchodok

Tabuľková suma, ktorú si každý mesiac môžete overiť v Sociálnej poisťovni. Pre niekoho neuveriteľne málo, pre niekoho celkom dosť. V roku 2021 sa pohybuje priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku od 498 (suma sa vypočítava každý mesiac).

Viete žiť zo 498 eur na mesiac? Alebo ešte z menej?

Dôchodkovo poistená osoba

Sú to všetky zárobkovo činné osoby – zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby. Všetci musia platiť odvody, či sa im to páči, alebo nie. Odvody na starobné dôchodkové poistenie sú 18 % z vymeriavacieho základu a občania sa môžu rozhodnúť, či ich chcú odviesť iba do prvého piliera, alebo rozdeliť do prvého a druhého piliera.

Penzia

Skoro to isté, čo dôchodok. Pravidelný príjem po skončení aktívnej ekonomickej činnosti či životná situácia, keď už človek nechodí do zamestnania. (Ale čo by na to povedali pracujúci penzisti?)

Ak ste z generácie Y alebo Z, tak penzia pre vás častejšie znamená cenu za stravovanie a ubytovanie v hoteli.

Anuita

V poisťovníctve je anuita typ poistenia a medzi anuity patrí aj dôchodok z druhého piliera, na ktorý ste si nasporili vlastnými silami.

Úspory si totiž od správcu presuniete do životnej poisťovne a dohodnete sa, ako vám z nich bude vyplácať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok. Životnú poisťovňu aj typy výplat si môžete vybrať, pričom všetko toto uvediete v zmluve o poistení dôchodku. Zjednodušene povedané – jednorazovo si za svoje úspory kúpite poistku a z nej sa pravidelne vypláca dôchodok podľa zmluvy.

Renta

Chceli by ste byť rentier? Čiže si pekne žiť z príjmu a bez pracovného stresu. Ak ste sa narodili v rodine statkára či fabrikanta, dobre dedili alebo investovali, tak renta je pravidelný príjem z výnosov. Aj keď sa tak občas v hovorovej reči označuje, starobný dôchodok rozhodne nie je renta.

Náhradový pomer

Štatisticky je iba málo slovenských dôchodcov nadšených výškou svojho dôchodku v porovnaní s vrstovníkmi zo západnej Európy. Výšku dôchodkov v jednotlivých štátoch je ťažko porovnať, ale zato môžeme porovnať náhradový pomer v danom štáte. Toto číslo sa znamená pomer priemerného dôchodkupriemernej hrubej mzde a môže sa rátať rozličným spôsobom.

Na Slovensku predstavuje priemerný dôchodok necelú polovicu priemernej hrubej mzdy, čo je porovnateľné s inými európskymi štátmi.

Dôchodkový systém

Žijeme v krajine, kde je uzákonený trojpilierový dôchodkový systém. Pamätný zákon má číslo 43/2004 Z. z. , plným názvom  zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvý pilier – starobné dôchodkové poistenie

Druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie

Tretí pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové poistenie

Poistenie, ktoré v prvom pilieri dôchodkového systému zabezpečuje príjem (zväčša skromný) ľuďom v dôchodku, resp. ich manželke, manželovi a maloletým deťom v prípade úmrtia. Zo systému starobného poistenia sa poskytuje starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský či vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok.

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, druhý pilier dôchodkového systému. Môžete doň vstúpiť do veku 35 rokov a potom si už sporíte povinne. Jeho účelom je spoločne s dôchodkovým poistením zabezpečiť príjem sporiteľovi na dôchodku a pozostalým príbuzným po jeho smrti.

Starobný dôchodok

Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť váš príjem v starobe alebo v prípade, že budete večne mladí, po odchode do dôchodku. Nárok na jeho získanie máte vtedy, ak ste boli dôchodkovo poistení aspoň 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

Dôchodkové dávky

Všetko čo dáva štát a poisťovňa (preto dávka) – starobný aj predčasný starobný dôchodok, invalidný, vdovský, vdovecký dôchodok, výsluhový, dôchodok zo zahraničia a suma doživotného dôchodku z druhého piliera.

Predčasný starobný dôchodok

Nárok na jeho získanie má poistenec, ktorý bol dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac dva roky a suma predčasného starobného dôchodku, o ktorý požiadal, je vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Predčasný starobný dôchodok zabezpečuje príjem, keď prestanete pracovať, takže si rozmyslite, či už máte dosť nasporené a môžete ísť oddychovať pred dovŕšením dôchodkového veku.

Sporiteľ starobného dôchodkového sporenia

Ťažko pracujúci občan, ktorý sa rozhodne rozdeliť svoje povinné odvody do prvého a druhého piliera. Iba dôchodkovo poistená osoba môže uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporenídôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Tým sa stáva sporiteľom v druhom pilieri.

Zmluva je zapísaná v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.

Prvý pilier

Priebežný pilier, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Od vás zbiera peniaze, kým ste ekonomicky aktívni, a prerozdeľuje ich medzi aktuálnych poberateľov dôchodkov. Priebežný pilier je povinný, teda musí doň prispievať každý, kto zarába. Napriek tomu je zrejmé, že peniaze z neho nestačia na to, aby boli starobné dôchodky dostatočne vysoké – a vzhľadom na očakávaný demografický vývoj (starnutie populácie) bude tento pilier čoraz tenší.

Prvý pilier sa nazýva aj solidárny a reprezentuje v dôchodkovom systéme starobné dôchodkové poistenie.

Druhý pilier

V druhom pilieri si šetríte si na svoju budúcu penziu na osobnom dôchodkovom účte. Na tomto účte sa zhromažďujú povinné príspevky do druhého piliera, ktoré tam posiela Sociálna poisťovňa na základe vašej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Po dosiahnutí dôchodkového veku sa z týchto úspor vypláca váš dôchodok, a preto sa druhý pilier nazýva aj zásluhový alebo kapitalizačný.

Do druhého piliera môžete vstúpiť dobrovoľne do veku 35 rokov. Ale ak sa už raz rozhodnete, platiť musíte povinne. Správcu úspor môžete aj zmeniť a svoje úspory v dôchodkových fondoch mixovať.

Kedy vstúpiť do druhého piliera

Opäť platí – čím skôr. Najlepšie hneď pri vstupe na pracovný trh, pri podpise prvej pracovnej zmluvy. V prospech druhého piliera hovorí viacero dôvodov:

  • Dôchodok bude viaczložkový, teda nebude plne závisieť iba od štátu (ktorý nemusí byť dobrým hospodárom a ani myslenie na budúcnosť nie je silnou stránkou jeho predstaviteľov).
  • Úspory sa dedia, takže sú istou formou životného poistenia.
  • Čím dlhší čas sporíte, tým utešenejšie rastie suma, ktorú budete mať k dispozícii.

Ako vystúpiť z druhého piliera

Podľa súčasnej právnej úpravy je vstup dobrovoľný, ale z druhého piliera sa nevystupuje. Kto doň vstúpil, ten v ňom ostane. V minulosti sa druhý pilier na základe politických rozhodnutí otvoril na limitované obdobie, keď bolo možné vystúpiť a zároveň aj vstúpiť po dosiahnutí veku 35 rokov.

Povinný príspevok do druhého piliera

Ide o časť z odvodov, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne a tá ju preposiela do vami zvolenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pre informáciu – odvody na sociálne poistenie sú 18 percent z vymeriavacieho základu. Sadzba povinného príspevku do druhého piliera v roku 2020 predstavuje 5 percent z vymeriavacieho základu. Bude sa každoročne zvyšovať o 0,25 percenta až do roku 2024, keď dosiahne hodnotu 6 percent.

Dobrovoľný príspevok do druhého piliera

Okrem povinného príspevku do druhého piliera si môžete sporiť v dôchodkových fondoch aj dobrovoľne a zvyšovať tak svoje dôchodkové úspory, ak sa na tom dohodnete s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Výška príspevkov ani ich počet nie sú obmedzené, závisia od výšky vášho príjmu a vašej schopnosti a chuti si odkladať. S týmito úsporami môžete naložiť po odchode do dôchodku, ako len chcete. Môžu vám z nich vyplácať penziu (odporúča sa) a môžete si ich vybrať aj jednorazovo a rozdať vnúčatám (neodporúča sa).

Tretí pilier

Ide o dobrovoľný pilier v dôchodkovom systéme a reprezentuje ho doplnkové dôchodkové sporenie. Aj jeho podstatou je zhodnocovanie vašich príspevkov. Z vytvorených úspor sa vám potom vypláca dôchodok. Výhodou je potenciálna účasť zamestnávateľa: pokiaľ vám prispieva na túto formu sporenia, má daňové úľavy. Doplnkové dôchodkové fondy sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z.

Štvrtý pilier

Dobrovoľný pilier reprezentovaný rôznymi sporiacimi schémami v rôznych finančných inštitúciách. Podstatou je takisto zhodnocovanie príspevkov od sporiteľov a vyplácanie dôchodkov z vytvorených úspor.

Dôchodková správcovská spoločnosť

Akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Zvyčajne slovom aj písmom označovaná ako „DSS-ka“ je vlastne správcom vašich úspor na dôchodok a vy sa môžete rozhodovať, ktorú si vyberiete alebo za akých podmienok ju zmeníte.

Dôchodkový fond

Súhrn majetku, ktorý sa postupne nakúpil z príspevkov vyzbieraných od sporiteľov, teda z vašich peňazí. Majetok tvoria predovšetkým cenné papiere, hotovosť určená na investovanie alebo na vyplatenie sporiteľovi, ale môžu sa v ňom nachádzať aj komodity či realitné investície. O tom, z čoho môže pozostávať majetok dôchodkového fondu, hovorí podrobne a presne jeho investičná stratégia, štatút a informačný prospekt.

Majetok v dôchodkovom fonde je vlastníctvom sporiteľov, patrí teda vám. O tom, ako sa s ním narába, rozhodujú manažéri dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorí sú však kontrolovaní z každej strany: depozitárom i Národnou bankou Slovenska.

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v ňom nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a nakladať s ním možno len podľa zákona. Vaše peniaze sú teda v rukách profesionálov, ale aj pod dohľadom.

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Majetok fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície. Pre garantovaný dôchodkový fond je príznačná nižšia miera rizika, ale aj nižšie výnosy. Hovorí sa tomu konzervatívne investovanie

a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika.

V tomto fonde má mať podľa zákona sporiteľ od 52. roku života aspoň 10 percent majetku a s každým ďalším rokom sa tento podiel zvyšuje o 10 percent. Odvážny sporiteľ s rizikovým apetítom však môže požiadať, aby sa táto hranica znížila na polovicu.

Garancie

Dôchodková správcovská spoločnosť doplatí z vlastných zdrojov do majetku garantovaného dôchodkového fondu rozdiel, ak je hodnota dôchodkovej jednotky po desiatich rokoch nižšia, než bola na začiatku.

Negarantovaný dôchodkový fond

Kto chce viac zarobiť, musí viac riskovať, teda aspoň na finančných trhoch. V tomto prípade riziko z investovania znášate v plnej miere vy. Ak hodnota dôchodkovej jednotky klesne, dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná dopĺňať majetok fondu.

Tento typ fondu je určený pre sporiteľov, ktorí rátajú s tým, že hodnota ich dôchodkových úspor môže prechodne kolísať. Ide najmä o sporiteľov v mladšom a strednom veku, ktorých krátkodobé výkyvy len tak ľahko nerozhádžu. Z dlhodobého hľadiska má totiž takéto investovanie potenciál dosiahnuť vysoké výnosy.

Znížiť investičné riziko negarantovaného fondu sa dá jeho kombinovaním s garantovaným fondom. Svoj investičný koktail si môže namiešať každý podľa chuti.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Akciové investície fondu môžu tvoriť až 100 % jeho majetku. Okrem akcií môže mať fond nakúpené aj dlhopisy a v obmedzenej miere aj drahé kovy (vaša manželská obrúčka sa neráta). Až 80 percent majetku fondu môžu tvoriť investície nezabezpečené voči devízovému riziku, teda voči výkyvom v kurzoch. Je určený na dlhodobé investovanie, teda viac než desať rokov, a vyhovuje tým, ktorí sú ochotní podstúpiť investičné riziko.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Majetok fondu tvoria investície predovšetkým do akcií a len v malej miere iné aktíva. Je to takisto dlhodobá investícia na minimálne 10 rokov určená pre sporiteľov, ktorí sú ochotní riskovať. Pri tomto investovaní DSS kopíruje určitý akciový index. Teda snaží sa, aby jej výkonnosť bola približne taká, ako je výkonnosť tohto indexu. Akciové indexy vyjadrujú priemernú cenu vybraného počtu akcií – napríklad MSCI (viac ako 1 000 svetových akciových spoločností z 23 krajín) alebo index EURO STOXX 50 (50 európskych spoločností). Viacej informácií v časti Trhový index.

Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Majetok fondu tvoria investície do akcií, dlhopisov aj alternatívne investície, akými sú nehnuteľnosti a drahé kovy.

Zhodnotenie dôchodkového fondu

Fond do svojho majetku nakupuje rôzne cenné papiere. Ak sa zvýši cena cenného papiera, zvýši sa aj hodnota majetku fondu. Výnosy z cenných papierov môžu mať aj podobu úrokov alebo dividend, ktorých prijatie do fondu takisto zvýši hodnotu majetku. To sa prejaví aj vo zvýšení ceny dôchodkovej jednotky a sporiteľ je spokojný, že jeho budúci dôchodok opäť narástol.

Investičná stratégia

Plán, ako bude dôchodkový fond narábať s vašimi peniazmi. To znamená, aké cenné papiere bude nakupovať a ako dlho ich bude mať v majetku. Zvažuje sa druh cenných papierov, dĺžka ich splatnosti, mena, v ktorej sú denominované, teda vydané, ich regionálne umiestnenie atď. Dôchodkové fondy sa pritom musia riadiť zákonom. 

Od investičnej stratégie závisí výnos dôchodkového fondu. Ako sporiteľ tomu nemusíte rozumieť, stačí sa spoľahnúť na to, že s vašimi peniazmi narábajú ľudia, ktorí investovaniu rozumejú lepšie než vy.

Investičné riziko pre dôchodkové fondy

Riziko, ako veľmi sa skutočný vývoj investície bude líšiť od očakávaného vývoja. Najväčšie investičné riziko nesú indexové a plne akciové fondy, najmenšie riziko nesú garantované fondy. Investičné riziko veľmi dobre vidieť na grafoch vývoja hodnôt dôchodkových jednotiek – čím viac hodnota „kolíše“, tým je fond rizikovejší. Spravidla ide o výkyvy krátkodobé, zatiaľ čo z dlhodobého hľadiska hodnota stúpa. Ako vraví televízna klasika, treba VYDRŽAŤ.

Audítor

Človek alebo firma kontrolujúci správnosť účtovných výkazov a dodržiavanie zákona, noriem a predpisov pri účtovaní vo firmách a v inštitúciách v regulovaných odvetviach. Ak by dôchodková správcovská spoločnosť porušila pravidlá, audítor informuje Národnú banku Slovenska. (Opäť platí pravidlo pokojného spánku.)

Depozitár

Banka s povolením podľa osobitných predpisov, ktorá dozerá na nakladanie s peniazmi v dôchodkových fondoch. Sú v nej vedené účty fondov správcu, schvaľuje nákup a predaj cenných papierov  a zodpovedá za dodržiavanie zákonov pri narábaní s majetkom sporiteľov. Depozitár nemôže byť kapitálovo prepojený s  dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, nad ktorou má dohľad.

Bezpečnosť úspor v druhom pilieri

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení striktne vymedzuje, ako fond môže, resp. nemôže investovať. Dodržiavanie zákona a vykonávacích predpisov v DSS kontroluje Národná banka Slovenska.

Ďalším stupňom kontroly je depozitár, ktorý o narábaní s majetkom v dôchodkových fondoch informuje Národnú banku Slovenska. Dodržiavanie zákona kontroluje aj audítor. Zákon stanovuje aj osobu vnútorného kontrolóra ako zamestnanca DSS.

Vaše peniaze v dôchodkových fondoch sú investované do množstva cenných papierov, medzi ktoré sa rozloží investičné riziko. DSS musí spĺňať množstvo zverejňovacích a informačných povinností voči sporiteľom a verejnosti.

Veľký dôraz sa kladie na kapitálovú vybavenosť DSS, tzv. primeranosť vlastných zdrojov, a na spĺňanie rôznych povinností, ako je dôveryhodnosť a bezúhonnosť kľúčových osôb DSS (na rozdiel od takej politiky) či napĺňanie odbornej starostlivosti a obozretného podnikania pri správe majetku v dôchodkových fondoch. Preto niet dôvodu pochybovať. Navyše, poznámka skeptika alebo skôr realistu, verejní činitelia často s pochybnými kvalitami spravujú oveľa väčšie peniaze.

Dočasný dôchodok z druhého piliera

Ak sa sporiteľ so životnou poisťovňa dohodne na pravidelnej výplate dohodnutej sumy do vyčerpania úspor počas stanoveného obdobia, vzniká dočasný dôchodok. Môže to byť 5, 7 alebo 10 rokov. Dočasný dôchodok sa vypláca na základe zmluvy o poistení dôchodku.

Referenčná suma

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne, čiže z prvého piliera.  Hodnotu referenčnej sumy určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru a platí počas celého nasledujúceho kalendárneho roku. Na rok 2020 je to suma 464,60 eura.

Dedenie v druhom pilieri

Starobné dôchodkové sporenie má dve fázy: sporiacu, keď si sporíte v DSS-ke, a výplatnú, keď vám úspory vypláca DSS-ka alebo životná poisťovňa.

V sporiacej fáze sú úspory predmetom dedičského konania, resp. prináležia oprávneným osobám.

Vo výplatnej fáze možnosť dedenia závisí od typu dôchodku. Ak sporiteľ umrie počas prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, dávky sa aj naďalej vyplácajú pozostalým. Prípadne sa sporiteľ môže rozhodnúť, že pozostalí budú po ňom čerpať pozostalostný dôchodok. Predmetom dedičstva je aj nevyčerpaná časť peňazí, ak sa sporiteľ rozhodol pre programový výber.

Poplatky v druhom pilieri

Druhy poplatkov a ich horný limit sú v druhom pilieri striktne stanovené zákonom. Pri dôchodkových fondoch sporiteľ platí ročne za správu úspor 0,3 % majetku v dôchodkovom fonde, za vedenie osobného dôchodkového účtu 1 % z prijatých príspevkov a aj odplatu za zhodnotenie úspor. Za zmenu DSS sa platí poplatok Sociálnej poisťovni vo výške 16 eur iba v prípade, ak od podpisu zmluvy uplynulo menej ako 12 mesiacov. Presun úspor medzi dôchodkovými fondmi v rámci jednej DSS je zadarmo.

Odplata za zhodnotenie úspor

Správca úspor v druhom pilieri, čiže DSS je motivovaný zhodnocovať majetok sporiteľov a zároveň je jeho odmena prísne regulovaná. Odplata za zhodnotenie úspor predstavuje 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu v príslušnom období. Zároveň je definovaná konkrétnym vzorcom v zákone. Zákon zároveň zabezpečuje, aby si DSS nemohla účtovať túto odplatu aj pri poklesoch a opätovnom stúpaní hodnoty dôchodkovej jednotky do úrovne už predtým dosiahnutého maxima.

Ochrana úspor v druhom pilieri

Majetok v dôchodkových fondoch je chránený viacerými spôsobmi. Nad správou dôchodkových fondov vykonáva dohľad Národná banka Slovenska. Dôchodkové fondy povinne znižujú investičné riziko nákupom rôznych investičných nástrojov. Do tretice má sporiteľ možnosť vybrať si garantovaný dôchodkový fond, ktorý garantuje v horizonte desiatich rokov nezáporné zhodnotenie vašich peňazí – teda vám ručí za to, že neskončíte v mínuse.

Osobný dôchodkový účet

Obdoba bankového účtu, akurát že ho máte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Na osobnom dôchodkovom účte sa eviduje počet dôchodkových jednotiek, ktoré máte. Majetok na osobnom dôchodkovom účte je oddelený od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dôchodková jednotka

Predstavuje podiel sporiteľa, teda váš podiel, na majetku dôchodkového fondu. Dôchodková jednotka je vyjadrená v eurách s presnosťou na šesť desatinných miest, čo by malo každého detailistu upokojiť a presvedčiť, že ide o reálnu sumu.

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Keďže sa fond priebežne zhodnocuje na finančných trhoch, aj hodnota dôchodkovej jednotky sa vyvíja. Jej hodnotu musí DSS vypočítať každý deň, oznámiť ju Národnej banke Slovenska, depozitárovi a zverejniť na svojej webovej stránke. (Koľko dôchodkových jednotiek máš, toľkokrát si človekom, vraví príslovie.)

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 na sumu 14,2107 eur.

Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu

Rátajte s nami: Počet dôchodkových jednotiek na vašom účte krát aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky rovná sa hodnota vášho osobného dôchodkového účtu.

Informáciu o tom, aký ste boháč, nájdete na servisnom portáli DSS alebo na infolinke.

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Objem majetku dôchodkového fondu. Čistú hodnotu tohto majetku tvorí rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami. Hodnota majetku v dôchodkovom fonde sa priebežne vyčísľuje presne definovanými metódami, ktoré určuje zákon a na ktorých dodržiavanie dbá Národná banka Slovenska, depozitár, audítor či vnútorný kontrolór.

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň. Keby takto majetkové priznania odovzdávali aj verejní činitelia, to by bola transparentnosť na pohľadanie!

Prestup medzi dôchodkovými fondmi

Bezplatne prestupovať medzi fondmi v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde si sporíte, môžete aj niekoľkokrát do roka. Svoje úspory si tak rozkladáte do dôchodkových fondov podľa veku, dĺžky sporenia a investičného apetítu. Stačí poslať žiadosť o zmenu dôchodkového fondu alebo, ešte lepšie, urobiť to online na svojom účte – a je to!

Prestup medzi jednotlivými DSS

Ak chcete prestupovať medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, nik vás nebude označovať za fluktuanta. Podmienkou je akceptačný list, ktorého vydanie môže Sociálna poisťovňa v určitých prípadoch spoplatniť.

Akceptačný list

Podmienka pri prestupe klienta medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Vydáva ho Sociálna poisťovňa. Klient je povinný zaplatiť poplatok 16 eur v prípade, ak má so súčasnou DSS zmluvu menej než rok. Predsa len, DSS-ky ani partnerov nemôžeme striedať pričasto a ešte aj zadarmo. V ostatných prípadoch máte vydanie akceptačného listu bez poplatku.

Certifikát

Po dovŕšení dôchodkového veku môže sporiteľ požiadať DSS o vyplácanie dôchodku z druhého piliera. Formulár žiadosti je dostupný aj na jej internetovej stránke. DSS vystaví certifikát ako doklad, koľko ste si do tejto slávnostnej chvíle nasporili na osobnom dôchodkovom účte. Na základe toho vám Sociálna poisťovňa pošle ponukový list a vy si vyberiete alebo aj nevyberiete jednu z ponúkaných možností.

Ponukový list

Dokument zo Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje konkrétne formy dôchodku, na ktoré máte nárok a sú v ponuke poisťovní vyplácajúcich dôchodky z druhého piliera. Ponukový list je záväzný 30 dní. Po skončení tejto lehoty musíte znovu požiadať o dôchodok a dať si vystaviť nový ponukový list s nádejou, že bude atraktívnejší.

Malá nasporená suma

Môže sa stať, že sporiteľ bol v druhom pilieri iba krátko alebo mal veľmi nízke odvody. Tak sa stane, že pri odchode do dôchodku má na osobnom dôchodkovom účte v DSS sumu, ktorá nepostačuje na doživotný dôchodok. Životná poisťovňa vám v tom prípade ponúkne dočasný dôchodok alebo priamo DSS-ka vám ponúkne špecifický programový výber. Nazýva sa aj programový výber v režime malej nasporenej sumy.

Programový výber

Ak máte zabezpečený „slušný“ doživotný dôchodkový príjem aj bez druhého piliera, vaše druhopilierové úspory si môžete vybrať aj jednorazovo alebo si ich dať vyplácať postupne. Táto hranica slušného príjmu sa nazýva referenčná suma a súčet všetkých vašich doživotných dôchodkových dávok ju musí prevyšovať.

Programový výber však platí aj v prípade, ak máte na účte malú nasporenú sumu.

Pri programovom výbere úspory zostávajú v správe DSS a môžete si ich dať vyplácať na základe dohody až do vyčerpania. Nevyplatené úspory sú predmetom dedenia. Možnosť programového výberu platí od 1. februára 2018.

Centrálny informačný ponukový systém (CIPS)

Slúži na sprostredkovanie ponúk dôchodkov pre sporiteľov. Ponuky jednotlivých poisťovní sa dajú vďaka ponukovému systému rýchlo porovnať na jednom mieste bez toho, aby ste museli poisťovne osobne navštíviť. Žijeme predsa len v 21. storočí a ani MHD nefunguje bohvieako.

Rezervný fond solidarity

Vytvára ho Sociálna poisťovňa pre prípad úhrady škody, ktorú by spôsobila dôchodková správcovská spoločnosť alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení

V jednom čase a v jednom živote môžete mať uzavretú iba jednu zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s jednou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Taktiež sú tam uvedené údaje o oprávnených osobách pre prípad, že by ste... no ale nebudeme maľovať čerta na stenu.

Štatút a kľúčové informácie dôchodkového fondu

Dokumenty, ktoré sú povinnou súčasťou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Informujú predovšetkým o investičnej stratégii dôchodkového fondu. Treba si ich pozorne preštudovať, aj keď im nerozumiete. Ešte do konca roku 2020 sa kľúčové informácie nazývali informačný prospekt, ale povinné označenie sa novelizáciou zmenilo.

Register zmlúv o SDS

Zoznam všetkých zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý je vedený v Sociálnej poisťovni.

Výnos z investovania

Ak ste sporiteľ v druhom pilieri, dovŕšili ste dôchodkový vek a nepožiadate o dôchodok z druhého piliera, vaše úspory sa môžu ďalej zhodnocovať. So svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou si môžete dohodnúť pravidelne výplaty z výnosov vášho majetku v dôchodkovom fonde. 

Pozor – výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia! Ak však tieto úspory majú v rukách skutoční machri, možno ani táto forma príjmu nie je na zahodenie.

Dôchodkový strop

Dôchodkový strop označuje vek odchodu do dôchodku a bol zákonom stanovený na 64 rokov. Parlament ho v roku 2020 ukotvil v ústave a v tom istom roku aj zrušil. Odchod do dôchodku je tak od januára stanovený podľa roku narodenia a počtu vychovaných detí.

Minimálny dôchodok

Za 30 rokov dôchodkového poistenia prislúcha občanovi Slovenska minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne. Výška minimálneho dôchodku sa stanovuje každý rok ako tretina priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Ten, kto má súčet všetkých vyplácaných dôchodkov nižší ako táto suma a bol minimálne 30 rokov dôchodkovo poistený, má nárok na vyplácanie minimálneho dôchodku.

Výška dôchodku sa potom zvyšuje o 2 percentá za každý ďalší rok a v prípade viac ako 40 odpracovaných rokov až o 3 percentá za každý ďalší rok dôchodkového poistenia.

Maximálny dôchodok

Dobrá správa je, že v súčasnosti nie je pre maximálny starobný dôchodok uvedený strop. Zlá správa je, že aj ten najvyšší plat po prepočte v Sociálnej poisťovni narazí na strop. Výška prvopilierového dôchodku sa totiž počíta ako násobok rokov dôchodkového poistenia, aktuálnej dôchodkovej jednotky a priemerného osobného mzdového bodu. Vzorec na výpočet dôchodku podlieha princípu solidarity a ten zvyšuje priemerný osobný mzdový bod tým s nižšími zárobkami a kráti ho lepšie zarábajúcim.

Výška druhopilierového dôchodku je ovplyvnená výškou odvodov, rozložením úspor v dôchodkových fondoch, dĺžkou sporenia a schopnosťou správcu úspor, vašej DSS.

Vzorec na výpočet dôchodku

SD = POMB x ODP  x  ADH 

SD  mesačná suma starobného dôchodku; 

POMB  priemerný osobný mzdový bod; 

ODP obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok; 

ADH aktuálna dôchodková hodnota. Každoročne sa upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka

Príspevky zamestnávateľa

Príspevkov zamestnávateľa je hneď niekoľko a platia sa zo sociálneho fondu, ktorý vytvára firma. V oblasti dôchodkového sporenia ide o príspevky zamestnávateľa do tretieho piliera. Príspevok je do určitej hranice daňovo uznateľný náklad.

Konkrétnu výšku príspevku môže upravovať napríklad kolektívna zmluva. Ak ide o práce zaradené podľa zákona do 3. alebo 4. rizikovej kategórie, príspevky sú povinné. (Viac informácií § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Dôchodok zo zahraničia

Zo zahraničia dostáva penziu ten, kto pracoval v inej krajine a splnil v nej podmienky na získanie starobného dôchodku. Na získanie nároku totiž nie je potrebné občianstvo, ale účasť v systéme sociálneho zabezpečenia. Tá sa zabezpečuje platením odvodov. Dôchodok zo zahraničia je ako dávka zo sociálneho poistenia oslobodený od dane z príjmov. Poberatelia dôchodku zo zahraničia sú povinní oznámiť Sociálnej poisťovni jeho výšku, aby bolo možné určiť sumu vianočného príspevku.

Kapitalizačný pilier

Pilier, v ktorom sa vaše príspevky zhodnocujú  – druhý, tretí a štvrtý dôchodkový pilier. Fond investuje vaše peniaze na finančných trhoch, kupuje cenné papiereakcie, dlhopisy a podobne. Od úspešnosti týchto investícií potom závisí výnos, a teda aj miera, do akej sa vaše dôchodkové úspory zhodnotia.

Sociálna poisťovňa

Dôstojný a gigantický úrad v Bratislave, o ktorom sa nežartuje. Ide o verejnoprávnu inštitúciu zriadenú zákonom (ak si to chcete zapamätať, je to zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Sociálna poisťovňa vykonáva sociálne poistenie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi. Sporiteľom, ktorí vstúpili do druhého piliera, časť odvodov presúva do nimi zvolených dôchodkových správcovských spoločností.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Je to zákon, ktorý upravuje fungovanie druhého piliera, postavenie sporiteľa, dôchodkových správcovských spoločností, dôchodkových fondov, investovania v nich či dohľad nad ich fungovaním. (Opäť, ak si to chcete zapamätať, je to zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používať naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.